Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Nieuwe regels voor EU-werkgevers die detacheren in Nederland

Publicatiedatum: 30 juli 2020

WagwEU gewijzigd met meldplicht, informatieplicht en administratieplicht

  English version

Op 30 juli 2020 wijzigt de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). De WagwEU regelt een aantal verplichtingen voor EU-werkgevers die werknemers in het kader van transnationale dienstverrichting tijdelijk in Nederland detacheren of als uitzendkracht laten werken. Wat houden deze verplichtingen uit de WagwEU in? En welke veranderingen komen er per 30 juli 2020?
 

Transnationale dienstverrichting: detachering en uitzendwerk

De WagwEU implementeert wijzigingen in de Europese Detacheringsrichtlijn en legt verplichtingen op aan de buitenlandse werkgever die in het kader van transnationale dienstverrichting tijdelijk werknemers in Nederland detacheert. Transnationale dienstverrichting kan in drie vormen voorkomen:

 • Zuivere detachering: het voor rekening en onder leiding en toezicht van de dienstverrichter ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger om arbeid te verrichten in een andere lidstaat in het kader van een overeenkomst tussen de dienstverrichter en de dienstontvanger.
 • Intra-concern detachering: het ter beschikking stellen van een werknemer van een onderneming aan een vestiging van die onderneming of een tot hetzelfde concern behorende onderneming in een andere lidstaat.
 • Uitzendarbeid: het door de dienstverrichter tegen vergoeding ter beschikking stellen van een werknemer aan de dienstontvanger om onder leiding en toezicht van de dienstontvanger arbeid te verrichten in een andere lidstaat.
   

Verplichtingen WagWeU

De WagwEU legt vijf verplichtingen op aan de buitenlandse werkgever:

1. Minimum arbeidsvoorwaarden garanderen
De buitenlandse werkgever dient te waarborgen dat de werknemer die hij tijdelijk in het buitenland detacheert, ten minste de belangrijkste arbeidsvoorwaarden heeft die de Nederlandse wet voorschrijft (de harde kern). Dit betreft onder meer het minimumloon, voldoende rusttijden, veilige arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het recht op een minimum aantal vakantiedagen.

Per 30 juli 2020 wordt de herziening van de Detacheringsrichtlijn geïmplementeerd, hetgeen inhoudt dat:

 • Het begrip “loon” wordt vervangen door het begrip “beloning”, waarbij is verduidelijkt welke toeslagen onder dit begrip vallen.
 • De harde kern (de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden die dienstverrichters ten minste moeten waarborgen voor hun gedetacheerde werknemers) wordt uitgebreid met huisvestingsvoorwaarden en bepaalde toeslagen en vergoedingen;
 • Deze uitgebreide harde kern is van toepassing op een detachering van maximaal 12 maanden, welke termijn onder omstandigheden kan worden verlengd tot 18 maanden.
 • Na een detachering van 12 dan wel 18 maanden in Nederland, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden. De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten worden dan bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten. Uitgezonderd zijn het ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen);
 • Uitzendbureaus blijven verantwoordelijk voor de toepassing van de verplichte arbeidsvoorwaarden ten aanzien van de gedetacheerde werknemer. Dit blijft ook gelden als de dienstontvanger de gedetacheerde werknemer doorzendt naar een volgende dienstontvanger.

2. Informatieplicht
De buitenlandse werkgever dient op verzoek van de Inspectie Sociale Zekerheid & Werkgelegenheid gegevens en inlichtingen te verstrekken. Zo kan de Inspectie SZW vaststellen of de detacherende onderneming daadwerkelijk substantiële activiteiten verricht om werknemers in het kader van een grensoverschrijdende dienstverlening te detacheren en of het inderdaad om tijdelijke detachering gaat.

3. Aanwijsplicht
De buitenlandse werkgever dient een contactpersoon in Nederland aan te wijzen. Deze contactpersoon dient bereikbaar te zijn tijdens de periode van detachering en dient te verblijven in de lidstaat waar de werknemer is gedetacheerd. De contactpersoon is beschikbaar voor het verzenden en ontvangen van bescheiden en kennisgevingen omtrent de dienstverrichting en fungeert als aanspreekpunt van de dienstverrichter, die aanspreekpunt is voor de Inspectie SZW.

4. Meldplicht
De buitenlandse werkgever dient de komst van alle gedetacheerde werknemers te melden bij een online meldloket, dat de gemelde gegevens stuurt aan de Inspectie SZW, de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst. De volgende gegevens dienen in ieder geval te worden gemeld:

 • de identiteit van de melder, van de klant/opdrachtgever en van de naar Nederland gedetacheerde werknemer(s);
 • de aangewezen contactpersoon;
 • de sector waarin de activiteiten in Nederland worden uitgevoerd;
 • het adres van de werkplek;
 • de aard en de verwachte duur van de werkzaamheden;
 • de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het loon;
 • informatie omtrent het land waar de sociale premies betaald worden voor de werknemer(s).

5. Administratieplicht
Ten slotte dient de buitenlandse werkgever ervoor te zorgen dat er bepaalde bescheiden (schriftelijk dan wel digitaal) op de werkplek in Nederland aanwezig zijn. Het betreft de volgende bescheiden:

 • een afschrift van de arbeidsovereenkomst;
 • de loonstrook;
 • informatie die een werkgever aan een werknemer moet verstrekken over de wezenlijke elementen van de arbeidsovereenkomst;
 • overzicht van de door de werknemer gewerkte uren;
 • bewijsstukken waaruit de bijdrage voor de socialezekerheidswetgeving, de identiteit van de dienstverrichter, de dienstontvanger, de gedetacheerde werknemer en de verantwoordelijke voor de uitbetaling van het loon blijken;
 • bewijs van dat betaling van het loon.
   

Boete bij niet voldoen aan verplichtingen

Wanneer niet wordt voldaan aan de meldplicht, administratieplicht en/of informatieplicht kan aan de buitenlandse werkgever een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bij meerdere overtredingen wordt er per overtreding een boete opgelegd. Er is overigens wel ruimte voor matiging van de bestuurlijke boete, dus het kan lonen om tegen opgelegde boetes bezwaar te maken.
 

Conclusie

Er zijn een heel aantal verplichtingen waaraan u als buitenlandse werkgever moet voldoen wanneer u werknemers tijdelijk in Nederland detacheert. Indien u niet voldoet aan de verplichtingen riskeert u een (forse) boete, dus laat u goed informeren over de verplichtingen!
 

Meer informatie

Wilt u weten of het door u detacheren een transnationale dienstverrichting is en derhalve valt onder de WagwEU? Wilt u dat wij controleren of uw administratie voldoet aan de regels van de WagwEU of heeft u andere vragen over detachering en arbeidsrecht in Nederland? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.