Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

4 tips om verloedering door disfunctionerende VvE’s tegen te gaan

Publicatiedatum 18 december 2018

De huidige wetgeving biedt al de nodige mogelijkheden aan VvE’s om op te treden tegen appartementseigenaren die het broodnodige onderhoud blokkeren. Zij kunnen de eigenaren aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor het pand als geheel. Verder bieden bindend advies of mediation de nodige mogelijkheden, terwijl desnoods de rechter om vervangende toestemming kan worden gevraagd. Tot slot kan ook nog een beroep worden gedaan op de gemeente.

vve

Het probleem

De Stichting VvE Belang stelt in De Volkskrant van 3 december 2018 dat onderhoud door VvE’s te wensen overlaat. Vooral binnen kleine VvE’s kan geen meerderheid worden gevormd om maatregelen te nemen en/of omdat dwarsliggende appartementseigenaren onder de huidige wet en regelgeving niet zouden kunnen worden verplicht om mee te werken aan onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten, zoals de gevel, het dak of het portiek.

De oorzaak hiervan is dat VvE’s slechts tot een besluit kunnen komen over onderhoud als een meerderheid in de vergadering instemt met een voorstel. Is er geen meerderheid, dan wordt een (onderhouds)voorstel geacht te zijn verworpen. Met name in VvE’s met een even aantal stemrechten, kan dit ertoe leiden dat feitelijk geen onderhoud plaatsvindt. Taxateurs dienen niet alleen het daadwerkelijke achterstallig onderhoud, maar ook het disfunctioneren van de VvE mee te nemen bij de bepaling van de waarde van de woning. Hierdoor kunnen appartementen feitelijk onverkoopbaar worden.

4 tips om onderhoud af te dwingen

Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functioneren VvE’s in werking getreden. Deze schrijft voor dat VvE’s jaarlijks een wettelijk bepaald minimumbedrag moeten sparen voor onderhoud. Deze wet biedt geen (extra) oplossing voor onderhoud dat uitblijft wegens patstellingen in of besluiteloosheid van VvE’s, bovenop de verschillende mogelijkheden die de (voordien al bestaande) wet- en regelgeving biedt om tot een oplossing te komen van het hiervoor geschetste probleem.

1. Nakomen plicht tot instandhouding gebouw

De appartementseigenaars dienen oog te hebben voor elkaars redelijke belangen en daarnaar te handelen, met het oog op instandhouding van het gebouw. Appartementseigenaren kunnen elkaar daarop aanspreken en desnoods via de rechter nakoming vorderen.

2. Gebruik de geschillenregeling

Het splitsingsreglement van de VvE bevat vaak een geschillenregeling die het mogelijk maakt om geschillen tussen leden onderling, of tussen de VvE en leden te laten beslechten door deskundigen als arbiters of bindend adviseurs, dan wel door mediation.

3. Vraag vervangende toestemming aan rechter

De VvE of een lid kan naar de rechter gaan om daar vervangende machtiging (toestemming) te vragen voor het gewenste onderhoud. De rechter zal de machtiging verlenen als de toestemming of medewerking door de leden zonder redelijke grond is geweigerd. Naarmate de noodzaak van het onderhoud groter wordt, zal de weigeraar zwaardere gronden moeten aanvoeren om te voorkomen dat de rechter een vervangende machtiging verleend.

4. Roep de hulp in van de gemeente

Als verloedering dreigt en de staat van het pand een bedreiging gaat vormen voor de volksgezondheid of veiligheid, biedt de wet aan de gemeente de mogelijkheid om in te grijpen in de VvE. Met machtiging van de rechter kan de gemeente vergaande bevoegdheden krijgen, bijvoorbeeld:

 • bijeenroepen van de VvE;
 • voorstellen doen in de VvE (bijvoorbeeld om onderhoud uit te voeren of om de VvE te laten opgaan in een andere (actieve) VvE);
 • derden belasten met de leiding van de VvE.

De gemeente heeft echter geen stemrecht in de VvE.

De Woningwet biedt de gemeente bovendien de mogelijkheid om de VvE te verplichten om een onderhoudsplan te laten opstellen door een deskundige of – in het ernstigste geval – kan de gemeente de VvE en de individuele eigenaren met een last onder dwangsom verplichten om mee te werken aan onderhoud.

Ons advies

De huidige wet- en regelgeving biedt al diverse mogelijkheden om dwarsliggende appartementseigenaren tot noodzakelijke actie te bewegen. Maak daar gebruik van en raadpleeg zo nodig een jurist om te bepalen welke maatregel of combinatie van maatregelen de grootste kans van slagen heeft.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het functioneren van de VvE? Wilt u een appartementseigenaar bewegen tot medewerking aan onderhoud? Neem contact op met ons:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: het verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte

  Wanneer is sprake van 230a-bedrijfsruimte en wanneer van 290-bedrijfsruimte? Wat betekenen deze termen eigenlijk? En vooral: welke gevolgen heeft dit verschil voor verhuurders en huurders van deze bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Wet goed verhuurderschap

  Met een nieuwe wet die per 1 juli van kracht zou moeten worden wil de regering uitbuiting van huurders door malafide verhuurders en bemiddelaars van woonruimte aanpakken. De Wet goed verhuurderschap is echter ook voor bonafide verhuurders van belang omdat er voor alle verhuurders nieuwe verplichtingen komen. Waar moeten verhuurders voortaan rekening mee houden?

  Lees meer

  Circulair bouwen: 3 tips om verlies van uw eigendommen te voorkomen

  Omdat duurzame producten als zonnepanelen en herbruikbare vloeren en muren erg duur kunnen zijn, worden deze steeds vaker verhuurd. Hierdoor kunnen ook mensen en bedrijven met een kleinere beurs investeren in duurzaamheid. Verhuurders van deze duurzame producten lopen echter het risico hun eigendommen te verliezen door juridische regels. Hoe kunnen zij dit risico verkleinen?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer