Privacyverklaring

Russell Advocaten B.V. (hierna: Russell Advocaten) respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens waarover wij beschikken, vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de geldende wetgeving stelt. Door gebruik te maken van de website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Lees meer

Privacyverklaring

Download (PDF)
 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die – direct of indirect – betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, woon-, e-mailadres en functie. Wij verwerken persoonsgegevens:

 • die u mondeling, telefonisch,  elektronisch of schriftelijk aan ons hebt verstrekt of overhandigd, zoals:
  • persoonsgegevens die wij nodig hebben om uw zaak te behandelen en/of om u te informeren, zoals uw naam en contactgegevens, een kopie van uw identiteitsbewijs (verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) en gegevens ten behoeve van de facturering van onze diensten;
  • persoonsgegevens die zijn ingevuld op onze website, op contactformulieren en/of inschrijvingen voor nieuwsbrieven en/of evenementen (waaronder cursussen, opleidingen, seminars en bijeenkomsten);
  • persoonsgegevens die tijdens of in het kader van evenementen, bijeenkomsten, kennismakingen en dergelijke aan ons zijn verstrekt, bijvoorbeeld door het overhandigen van een visitekaartje;
  • persoonsgegevens die zijn vermeld in uw correspondentie met ons, inclusief uw elektronische handtekening;
  • persoonsgegevens die door u of door derden aan ons zijn verstrekt in het kader van uw sollicitatie naar een functie bij Russell Advocaten, zoals uw contactgegevens, curriculum vitae, sollicitatiebrief, getuigschriften, diploma’s, een verklaring omtrent gedrag, de uitslag van een assessment;
  • uw naam die wij noteren als u ons kantoor bezoekt, zodat uw aanwezigheid kan worden doorgegeven aan de persoon met wie u een afspraak heeft of die u van dienst kan zijn en wij in geval van een calamiteit weten wie in het pand aanwezig is. Deze gegevens worden maximaal 1 week bewaard;
 • verkregen van externe bronnen zoals het Handelsregister, het Kadaster, de Basisregistratie Personen, het Insolventieregister, het Huwelijksgoederenregister en openbare websites.
 • verkregen of gegenereerd bij aanmelding op ons Wi-Fi-netwerk, of via e-mails, elektronische documenten, onze website of overige technologieën, zoals:
  • bij aanmelding op ons Wi-Fi-netwerk met uw mobiele telefoon, tablet of laptop registreren wij automatisch: de naam, het merk, het besturingssysteem en het MAC-adres van uw apparaat. Deze gegevens worden maximaal 24 uur bewaard. Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen zodat apparaten binnen het netwerk elkaar niet kunnen benaderen.
  • uw telefoonnummer als u ons belt, deze noteren wij in combinatie met uw naam;
  • uw faxnummer als u ons een fax stuurt;
  • uw e-mailadres als u ons een e-mail stuurt;
  • IP-adressen
 • via cameratoezicht in en bij ons kantoorpand.
   

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

 • Uw persoonsgegevens worden – voor zover noodzakelijk en relevant – door ons opgeslagen en verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Nadat de overeenkomst is uitgevoerd zijn wij wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd, tenzij u ons toestemming geeft of hebt gegeven om uw contactgegevens (naam, woon-, e-mailadres, telefoonnummer) ook nadien te gebruiken voor bijvoorbeeld toezending van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor evenementen.
 • Als u ons heeft verzocht of toestemming heeft gegeven om regelmatig door ons te worden geïnformeerd over juridische actualiteiten door toezending van onze nieuwsbrief en/of (uitnodigingen voor) evenementen, registreren wij uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrief of uitnodiging te kunnen toezenden. Deze persoonsgegevens bewaren wij totdat u zich weer afmeldt voor deze dienst. Afmelding kan eenvoudig via de link die onderaan elke nieuwsbrief en uitnodiging staat vermeld.
 • Persoonsgegevens die door u of door derden aan ons zijn verstrekt vanwege uw sollicitatie bij Russell Advocaten worden uitsluitend voor dat doel verwerkt. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan 4 weken te rekenen vanaf het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij u ons toestemming geeft om uw gegevens maximaal 1 jaar te bewaren.
 • Het cameratoezicht door zichtbare camera’s in en aan ons pand is er uitsluitend voor de veiligheid van u, van uw gegevens en van onze medewerk(st)ers personeel. De camerabeelden worden na 4 weken verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren bijvoorbeeld vanwege strafrechtelijk onderzoek door de autoriteiten.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hebben verkregen voor verwerking voor andere doeleinden of omdat die afwijkende verwerking noodzakelijk is:

 • voor de behandeling van uw zaak (ter uitvoering van de overeenkomst die wij met u sluiten/hebben gesloten);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag; of
 • voor de behartiging van vitale en/of gerechtvaardigde belangen.

Gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u altijd intrekken door ons een e-mail te sturen (info@russell.nl).
 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de behandeling van uw zaak, dat wettelijk verplicht is of dat noodzakelijk is ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. Bij derden kunt u bijvoorbeeld denken aan overheden, een gerechtelijke instantie, een notaris of een deurwaarder.
 

Beschermingsmaatregelen

Wij hebben technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.
 

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, heeft u:

 • recht op informatie over de bewerkingen,
 • recht op inzage in uw gegevens,
 • recht op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen,
 • recht op verwijdering van uw gegevens,
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens,
 • recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens,
 • recht op overdracht van uw gegevens,
 • recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, en
 • recht om een klacht in te dienen bij ons of – als u ontevreden bent met onze klachtafhandeling – bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze rechten zijn niet onbeperkt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens indien en zolang wij wettelijk verplicht zijn om die persoonsgegevens te bewaren. Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen per e-mail (info@russell.nl) of per post:

Russell Advocaten
Reimersbeek 2
1082 AG Amsterdam

Wij zullen uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het een complex verzoek of veelheid aan verzoeken betreft, dan reageren wij uiterlijk binnen 3 maanden. Voor verzoeken die ongegrond of buitensporig worden bevonden, brengen wij kosten in rekening.

Heeft u vragen, dan kunt u tevens contact met ons opnemen via +31 20 301 5555.
 

Cookies

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden verwerkt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens verwerken wij deze gegevens om de werking van onze website te optimaliseren.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website volledig kunt benutten.

Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics-cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Om de gevolgen van deze cookies voor uw privacy te minimaliseren hebben wij:

 • een bewerkersovereenkomst met Google LLC gesloten;
 • het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd, zodat Google niet kan beschikken over uw volledige IP-adres, er sprake is van anonimisering en de risico’s voor u als websitebezoeker zoveel mogelijk zijn beperkt;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet, zodat Google de verzamelde gegevens niet voor eigen doeleinden mag gebruiken;
 • geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies, zodat het voor Google onmogelijk is om surfgedrag van verschillende apparaten en meerdere sessies te koppelen.

De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Als u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt door Google Analytics, kunt u eenvoudig een programma downloaden en installeren om Google Analytics te blokkeren.
 

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u daarom om regelmatig deze privacyverklaring te controleren.

(Versie mei 2018)

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.