Wanneer heeft de OR adviesrecht?

De OR moet bij bepaalde besluiten om advies worden gevraagd. De OR kan daardoor het beleid van de bestuurder actief toetsen, proberen te beïnvloeden en de belangen van de werknemers behartigen. De adviesplicht geldt bij voorgenomen besluiten over:

 • overdracht van (een deel van) de onderneming;
 • het overnemen van een andere onderneming, afstoten van zeggenschap daarover of een duurzame samenwerking met een ander bedrijf;
 • inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel van) de werkzaamheden;
 • belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of de verdeling van bevoegdheden binnen de onderneming;
 • wijziging in locatie;
 • het groepsgewijs werven of inlenen van werknemers;
 • het doen van belangrijke investeringen voor de onderneming;
 • het aantrekken of verstrekken van een belangrijk krediet;
 • invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening of maatregel voor het milieu;
 • invoering van een regeling over het zelf dragen van risico voor de loondoorbetaling van werknemers die onder de WIA vallen;
 • benoeming of ontslag van een bestuurder.

Het advies moet op tijd worden gevraagd en de ondernemer moet voldoende informatie geven, zodat het advies daadwerkelijk van invloed kan zijn op het te nemen besluit. De OR krijgt vervolgens een redelijke termijn van de bestuurder voor het uitbrengen van het advies. De OR moet minimaal één keer vergaderen voordat er advies kan worden gegeven.