Valt een webshop onder de huurbescherming voor winkelruimte?

Dat hangt ervan af of klanten van de webshop bestellingen kunnen ophalen in het gehuurde. Is dat het geval, dan geldt in beginsel dezelfde, uitgebreide huurbescherming als voor gewone winkelruimte voor detailhandel, horeca en afhaal- of besteldiensten, waar klanten rechtstreeks producten of diensten kunnen afnemen. Bijvoorbeeld: de verhuurder kan alleen opzeggen met een wettelijke opzeggingsgrond en die opzegging vereist instemming van de huurder of de rechter.

Is de webshop vooral een showroom waar producten kunnen worden uitgeprobeerd die na bestelling worden thuisgestuurd, dan geldt die uitgebreide huurbescherming in beginsel niet. De huurder kan slechts een beroep doen op ontruimingsbescherming.

Bij een combinatie van beide soorten gebruik, bepaalt het overheersende gebruik de mate van huurbescherming. Een pedicure die behandelingen uitvoerde in het gehuurde en daarnaast ook verzorgingsproducten die ze via haar webshop had verkocht, liet afhalen in de zaak, viel volgens de rechter bijvoorbeeld niet onder de uitgebreide huurbescherming die wel geldt voor gewone winkelruimte.

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Hoe kan de huurprijs van winkelruimte worden aangepast?

  De wet biedt een uitgebreide regeling voor huurprijsherziening, naast de jaarlijkse indexering uit de huurovereenkomst. De verhuurder kan die regeling toepassen voor huurverhoging, de huurder voor huurverlaging. Huurprijsherziening is mogelijk aan het einde van de overeengekomen huurtermijn of wanneer ten minste 5 jaar zijn verstreken sinds de laatste huurprijsherziening.

  De nieuwe huurprijs wordt gerelateerd aan de gemiddelde huurprijs die in de voorafgaande 5 jaar is betaald voor vergelijkbare winkelruimte ter plaatse. Deskundigen brengen daarover advies uit. Als partijen het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs kunnen zij de rechter vragen om de nieuwe huurprijs vast te stellen.

  In de huurovereenkomst kunnen partijen afwijken van deze wettelijke regeling. Ook kunnen huurder en verhuurder in onderling overleg een tussentijdse aanpassing van de huurprijs overeenkomen.

 • Ik heb mijn woning voor één jaar verhuurd. De huurder wil voor een half jaar verlengen. Kan ik hier zonder risico mee instemmen?

  Nee. U loopt het risico dat de huur voor onbepaalde tijd wordt verlengd. En de huurder krijgt mogelijk volledige huurbescherming.

  Sinds 1 juli 2016 is het mogelijk om woonruimte te verhuren voor bepaalde tijd tot maximaal 2 jaar met verminderde huurbescherming. Daarvoor gelden wel strikte voorwaarden, bijvoorbeeld dat de huur niet mag worden verlengd. Doet u dat toch, dan verandert de huurovereenkomst automatisch in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en heeft de huurder recht op volledige huurbescherming.

  Gevolg: u heeft een wettelijke opzeggingsgrond nodig om de huur te beëindigen en instemming van de huurder of de rechter.

 • Wanneer moet de huurder van een kantoor, opslagruimte of praktijkruimte het pand verlaten als de verhuurder opzegt?

  De huurder moet binnen 2 maanden na de aangezegde ontruimingsdatum ontruimen of ontruimingsbescherming vragen aan de kantonrechter. De rechter weegt het belang van de verhuurder bij ontruiming af tegen het belang van de huurder bij voortzetting van de huur.

  De rechter kan de ontruimingstermijn met één jaar verlengen. Daarna kan de huurder nog tweemaal verlenging vragen. Tijdens de procedure mag de huurder het gehuurde blijven gebruiken. Uiteraard moet de huurder dan gewoon huur blijven betalen.

  De verhuurder kan in kort geding ontruiming vorderen als de huurder nalaat om tijdig ontruimingsbescherming te vragen en het gehuurde niet vrijwillig ontruimt.

 • Mag ik mijn beroep/bedrijf uitoefenen in het pand dat ik heb gevonden?

  Dat hangt af van het bestemmingsplan en eventueel de erfpachtvoorwaarden en huurovereenkomst. In het gemeentelijke bestemmingsplan is vastgelegd welk gebruik op een bepaald perceel is toegestaan, bijvoorbeeld: wonen, detailhandel, bedrijf, kantoor of maatschappelijk.

  Afwijking van het bestemmingsplan is soms mogelijk met een omgevingsvergunning. Zo kan uw bedrijf toch in het gevonden pand worden gerealiseerd.

  Laat dus een deskundige het bestemmingsplan beoordelen voordat u een pand koopt of huurt.