Kan een tijdelijk contract tussentijds worden opgezegd?

Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel alleen mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen:

Tussentijds opzegbeding

Als een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, zijn voor de werkgever de ‘gewone’ ontslagregels van toepassing. Met andere woorden: u kunt de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen met toestemming van het UWV, via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of met instemming van de werknemer. Bovendien moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Ook uw werknemer kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, mits hij zich aan de opzegtermijn houdt.

Geen tussentijds opzegbeding

Als geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen, kan de arbeidsovereenkomst in principe niet tussentijds worden beëindigd. Wordt desondanks tussentijds opgezegd, dan kan de niet-opzeggende partij een schadevergoeding vorderen bij de kantonrechter. Bij onrechtmatige tussentijdse opzegging door de werkgever kan de werknemer bovendien de vernietiging van deze opzegging bij de kantonrechter verzoeken.

Zonder tussentijds opzegbeding kan het tijdelijk contract toch tussentijds worden opgezegd:

Deel op social media

Gerelateerde vragen

 • Wat zijn de uitzonderingen op de transitievergoeding?

  Soms hoeft u geen transitievergoeding te betalen of moet u een lagere of juist een hogere transitievergoeding betalen:

  Geen transitievergoeding

  U bent geen transitievergoeding verschuldigd als:

  • de werknemer jonger dan 18 jaar is en minder dan 12 uur per week werkt;
  • de arbeidsovereenkomst eindigt op of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd;
  • het einde van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer (meestal bij ontslag op staande voet);
  • u in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling aan u is verleend; of
  • op u de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
  • als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding is opgenomen; of
  • als uw werknemer voor het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft gekregen die binnen 6 maanden na het einde van de vorige arbeidsovereenkomst ingaat.

  Compensatieregeling transitievergoeding

  U kunt bij het UWV een compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is.

 • De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met mijn werknemer loopt bijna af. Wat moet ik doen?

  Een arbeidscontract voor bepaalde tijd eindigt in principe automatisch – zonder dat voorafgaande opzegging nodig is – op de overeengekomen einddatum.

  Uiterlijk een maand voor het einde van de overeenkomst moet u de werknemer informeren over het vervolg van de arbeidsrelatie (‘aanzegplicht’). U moet uw werknemer schriftelijk laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet en zo ja, onder welke voorwaarden. Meldt u niet (tijdig) of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet? Dan bent u een vergoeding aan de werknemer verschuldigd. Komt u uw aanzegplicht niet na en wordt bovendien de arbeidsovereenkomst voortgezet, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn voortgezet voor dezelfde tijd, maar maximaal één jaar, onder dezelfde voorwaarden. U heeft overigens geen aanzegplicht bij een tijdelijk contract waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld of van minder dan zes maanden.