Hoe wordt een statutair bestuurder ontslagen?

Een statutair bestuurder wordt in beginsel ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) of door de Raad van Commissarissen (RvC).

Vaak is de bestuurder ook werknemer van de vennootschap. Hij heeft dan een ‘dubbele rechtsbetrekking’: een arbeidsrechtelijke en een vennootschapsrechtelijke rechtsbetrekking. Het vennootschapsrechtelijke ontslag door de AVA of RvC betekent dan in principe automatisch het arbeidsrechtelijk ontslag van de bestuurder.

Voor het ontslag van de statutair bestuurder is dus niet meer nodig dan een rechtsgeldig besluit van de AVA of RvC. Let goed op dat alle vennootschapsrechtelijke regels worden nagelopen! Worden deze regels niet gevolgd, dan kan dit leiden tot nietigheid of vernietigbaarheid van het ontslagbesluit. Ook moet er een redelijke grond voor ontslag zijn. Anders kan de bestuurder een billijke vergoeding vorderen.

Let op: als de bestuurder binnen een concern benoemd is als statutair bestuurder van de ene onderneming en een arbeidsovereenkomst heeft met een andere onderneming geldt het bovenstaande niet! Het vennootschapsrechtelijke ontslag van de bestuurder heeft dan niet het arbeidsrechtelijk ontslag tot gevolg.

Neem contact op met de specialist

Deel op social media

Gerelateerde vragen

Waar komt dit nu te staan???

 • Welke vergoedingen moet ik bij ontslag aan mijn werknemer betalen?

  Transitievergoeding

  Wanneer een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op uw initiatief, moet u aan de werknemer een transitievergoeding betalen. De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer. In sommige gevallen hoeft u echter geen of een lagere vergoeding te betalen. In andere gevallen moet u juist een hogere transitievergoeding betalen.

  Billijke vergoeding

  Als het ontslag aan uw ernstig verwijtbaar handelen of nalaten is toe te rekenen, kan de rechter bovenop de transitievergoeding een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. De hoogte van de billijke vergoeding wordt bepaald door de rechter.

 • Kan een tijdelijk contract tussentijds worden opgezegd?

  Tussentijdse opzegging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel alleen mogelijk als dit schriftelijk is overeengekomen:

  Tussentijds opzegbeding

  Als een tussentijds opzegbeding is overeengekomen, zijn voor de werkgever de ‘gewone’ ontslagregels van toepassing. Met andere woorden: u kunt de arbeidsovereenkomst alleen tussentijds beëindigen met toestemming van het UWV, via een ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of met instemming van de werknemer. Bovendien moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Ook uw werknemer kan de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen, mits hij zich aan de opzegtermijn houdt.

  Geen tussentijds opzegbeding

  Als geen tussentijds opzegbeding is overeengekomen, kan de arbeidsovereenkomst in principe niet tussentijds worden beëindigd. Wordt desondanks tussentijds opgezegd, dan kan de niet-opzeggende partij een schadevergoeding vorderen bij de kantonrechter. Bij onrechtmatige tussentijdse opzegging door de werkgever kan de werknemer bovendien de vernietiging van deze opzegging bij de kantonrechter verzoeken.

  Zonder tussentijds opzegbeding kan het tijdelijk contract toch tussentijds worden opgezegd: